Σάββατο, 10 27th

Last updateΤρι, 12 Απρ 2016 8am

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

               

Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΝΤΑΞΙΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΝΤΑΞΙΣ ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης :

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων»

που εντάσσεται στο Πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1 : «Πρόληψη & Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του πληθυσμού», του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Στόχος είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με παραγόμενο αποτέλεσμα την βελτίωση-αύξηση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Δηλαδή, η προετοιμασία των ωφελούμενων,  που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες , ώστε να μπορούν να :

 • Συστήσουν τη δική τους επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.
 • Προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα.
 • Προσληφθούν από επιχειρήσεις.

Το σύνολο των ατόμων που θα συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι της Πράξης, είναι 80 άτομα, κάτοικοι των Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας & Δωδώνης, όπως έχουν οριστεί στο παρόν Σχέδιο Δράσης, ήτοι :

 1. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 2. Άτομα με αναπηρία
 3. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
 4. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Από την Παρέμβαση θα ωφεληθούν 80 άτομα, εκ των οποίων αναμένεται ότι:

 • 35 θα ιδρύουν νέα επιχείρηση
 • 30 θα προσληφθούν  σε επιχειρήσεις
 • 15 θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα

Η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Μελέτη: Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας.
 • Δικτύωση: των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με άλλους τοπικούς φορείς και με άλλες  Συμπράξεις.
 • Κατάρτιση Ωφελουμένων: Τέσσερα (4) προγράμματα κατάρτισης των 113 ωρών το καθένα:

(α) Οργάνωση – λειτουργία μικρών ξενοδοχειακών μονάδων & καταλυμάτων, και επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού, (β) Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (γ) Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα, (δ) Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας και αυτοαπασχόλησης με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

 • Επιμόρφωση Ωφελουμένων: Δύο προγράμματα επιμόρφωσης σε ειδικά θέματα του τουρισμού και της πράσινης οικονομίας και σε ειδικά θέματα του πρωτογενή τομέα και της επιχειρηματικότητας.
 • Προσέγγιση και Κινητοποίηση  ωφελουμένων.
 • Συμβουλευτική:
 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε προσωπικά ή και εργασιακά ζητήματα,
 • Ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών  δεξιοτήτων
 • Εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Πληροφόρηση για θεσμικά, οικονομικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων
 • Σύνταξη βιογραφικού, η παρουσίαση εαυτού, η προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον
 • Υποστήριξη τους επιχειρηματικότητας (στήριξη στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων)
 • Παρακολούθηση των ωφελούμενων για τρείς (3) μήνες μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας
 • Δημοσιότητα-Ευαισθητοποίηση. Ανακοινώσεις, έντυπα, ημερίδες, δημοσιεύσεις.
 • Ενέργειες Συντονισμού & Διαχείρισης  Συνολικά της Πράξης.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η πράξη θα ολοκληρωθεί ως 30 Ιουνίου 2014.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» Συντονιστής του σχεδίου δράσης
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Δήμος Ιωαννιτών
 • Δήμος Ζίτσας
 • Δήμος Δωδώνης
 • Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ)
 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου
 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου
 • Επιμελητήριο Ιωαννίνων
 • ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ
 • ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

 Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 19 Μαρτίου ως Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και ώρες από 09:00 – 14:00 στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ στην οδό Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1 (Διοικητήριο). Τηλ 2651083087, 36686.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Σ. 'ΕΝΤΑΞΙΣ" "TOΠ-EKO"